Winkelmandje

0

Algemene voorwaarden

Van: VINCENT LEERMIDDELEN bvba
Boomsesteenweg 826
2610 Antwerpen - Wilrijk
hierna te noemen: verkoper

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
verkoper: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
koper: de koper die handelt in de uitoefening van een
bedrijf, een instelling of beroep of als natuurlijk persoon;

1 Toepasselijkheid.
1.1 De navolgende voorwaarden zijn, met uitsluiting van algemene
voorwaarden die door een koper voor het verstrekken
van opdrachten worden gehanteerd, van toepassing op alle
door Vincent Leermiddelen aanvaardde opdrachten.
1.2 Slechts indien dat schriftelijk wordt overeengekomen kan,
zonder dat de overige voorwaarden worden aangetast of
buiten werking gesteld, uitsluitend ter zake van een individueel
bepaalde opdracht, van één of meer van de onderstaande
bepalingen worden afgeweken.

2 Offertes
2.1 Slechts schriftelijke en ondertekende offertes kunnen als
bindend worden beschouwd.
2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn offertes gedurende
ten hoogste 30 dagen geldig; slechts indien de offerte
betrekking heeft op specifiek aangewezen zaken, kan de
levering daarvan tot het verstrijken van de geldigheidsduur
van de offerte worden gegarandeerd, in alle andere gevallen
staat het Vincent Leermiddelen vrij overeenkomstige zaken
te leveren.
2.3 Voor aanbiedingen en voorstellen waarbij tekeningen,
modellen, e.d. worden overlegd, kunnen, tenzij uitdrukkelijk
anders wordt overeengekomen, de kosten van die tekeningen,
modellen, etc. in rekening worden gebracht.

3 Prijzen
3.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
3.2 Na het verstrijken van de geldigheidsduur van een offerte
kunnen daaraan, in ieder geval met betrekking tot de daarin
vermelde prijzen, geen rechten worden ontleend.
3.3 Voor zover een aanvaarde opdracht betrekking heeft op
levering op termijn, komen tussentijdse prijsverhogingen als
gevolg van onvoorziene omstandigheden voor rekening van
de opdrachtgever.
3.4 Als onvoorziene omstandigheden zullen in ieder geval valutaschommelingen
en aan de fabrikant of verkoper opgelegde,
kostprijsverhogende, overheidsmaatregelen gelden.
3.5 Eventueel toegekende kortingen gelden alleen bij betaling
binnen de gestelde betalingstermijn.

4 Opdrachten
4.1 Van een schriftelijke offerte afwijkende opdrachten komen
eerst tot stand nadat deze door middel van een schriftelijke
bevestiging zijn aanvaard.
4.2 Mondelinge en/of schriftelijke opdrachten worden uitgevoerd
overeenkomstig de schriftelijke bevestiging daarvan.
4.3 Onbevoegdheid van degene die namens een opdrachtgever
handelt, kan Vincent Leermiddelen niet worden tegengeworpen.
4.4 Verstrekte opdrachten kunnen, tenzij zulks geschiedt met
instemming van Vincent Leermiddelen en alsdan met inachtneming
van de voorwaarden welke Vincent Leermiddelen in
het specifieke geval dienstig acht, niet worden ingetrokken.
4.5 Opdrachten tot levering van producten welke geen deel uitmaken
van het standaard leveringsprogramma doch op uitdrukkelijk
verzoek van een opdrachtgever worden besteld,
kunnen in geen geval worden ingetrokken; enige overeen
komst met betrekking tot dergelijke producten is, ongeacht
het met betrekking daartoe in paragraaf 11 bepaalde, evenmin
vatbaar voor ontbinding.

5 Garanties
5.1 Garantietermijnen en -voorwaarden voor geleverde apparatuur
zijn beperkt tot die welke door de producent van de
betreffende zaak worden gehanteerd.
5.2 Zaken waarvoor nog een garantie geldt dienen vrachtvrij te
worden opgestuurd naar Vincent Leermiddelen of naar een
door haar aan te geven adres.
5.3 In alle gevallen is Vincent Leermiddelen bevoegd om de aan
het onderzoek van een ter reparatie aangeboden zaak verbonden
kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6 Aflevering
6.1 Bestelde zaken worden op een door Vincent Leermiddelen
te bepalen wijze afgeleverd; afhankelijk van de ordergrootte
kunnen vracht- en/of administratiekosten in rekening worden
gebracht. Chemicaliënorders worden volledig apart
behandeld, hiervoor gelden aparte leveringsvoorwaarden en
berekenen wij aparte vracht- en/of administratiekosten.
6.2 Vincent Leermiddelen zal, zoveel als redelijkerwijs mogelijk
is, (doen) zorgdragen voor aflevering binnen de overeengekomen
termijn; vertragingen in de hier bedoelde termijn
worden niet geacht een gebrek in de nakoming van de
koopovereenkomst door Vincent Leermiddelen op te leveren.
6.3 Vincent Leermiddelen is gerechtigd tot aflevering in gedeelten;
het ontbrekende zal zo spoedig mogelijk worden nagezonden.
6.4 Indien en voor zover de koper, als gevolg van het niet tijdig
gereedkomen van bouwkundige voorzieningen of anderszins,
niet op het overeengekomen tijdstip afneemt zal het
bestelde voor rekening en risico van de koper worden
opgeslagen.
6.5 De aflevering geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen,
aan de toegang tot het gebouw waarin de
opdrachtgever is gevestigd.

7 Klachten
7.1 Alle afgeleverde zaken dienen door de opdrachtgever bij
ontvangst te worden gecontroleerd; eventuele op- en/of
aanmerkingen terzake van de uiterlijke staat waarin die
zaken werden afgeleverd, dienen op het bewijs van aflevering
te worden vermeld.
7.2 Op- en/of aanmerkingen welke redelijkerwijs niet reeds bij
de aflevering konden worden gemaakt, dienen schriftelijk,
binnen 5 dagen na aflevering en nauwkeurig omschreven,
kenbaar te worden gemaakt.

8 Levering, eigendomsoverdracht
8.1 De levering geschiedt af magazijn derhalve voor rekening en
risico van de opdrachtgever.
8.2 Indien de aflevering geschiedt door Vincent Leermiddelen
met eigen transportmiddelen, al dan niet tegen berekening
van (een aandeel in de) transportkosten, vindt de levering
plaats op het tijdstip van aflevering.
8.3 In alle gevallen blijft Vincent Leermiddelen eigenaar van de
geleverde zaken tot de volledige betaling van de geleverde
goederen is geschiedt met de eventueel daaraan verbonden
incassokosten, contractuele boetes en renten.

9 Betaling
9.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen,
dienen betalingen contant te geschieden.
9.2 Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, is verrekening
of compensatie op andere wijze niet toegestaan.
9.3 Vincent Leermiddelen kan bedingen dat betaling vóór de
aflevering geschiedt.
9.4 Vincent Leermiddelen kan voorts bedingen dat op een
nader overeen te komen wijze zekerheid wordt gesteld
voor de waarde van de opdracht of een gedeelte daarvan.
9.5 Het indienen van een klacht van de opdracht als bedoeld in
paragraaf 7 geeft geen grond tot opschorting van de betalingstermijn.
9.6 In geval van niet betaling, zelfs gedeeltelijk, op de gestelde
vervaldag behoorlijk vastgesteld per aangetekend schrijven
per post en gedurende 8 dagen zonder antwoord gebleven,
zal het bedrag of het saldo van de factuur verhoogd worden
met een forfaitaire schadeloosstelling van 10% ten titel van
schadevergoeding en intrest met een minimum van 40 euro.
Elke factuur zal intrest dragen op een rentevoet van 5%
boven de discontovoet van de nationale bank van België
vanaf de vervaldag en zonder voorafgaande aanmaning.Wij
eigenen ons eveneens het recht toe gedurende de uitvoering
van een bestelling of transactie, een betalingswaarborg
te vragen die wij nodig achten ingeval van weigering, de
levering op te schorten of naar onze keuze de overeenkomst
te annuleren.
9.8 Indien een opdracht is verstrekt door of namens c.q. voor
rekening van, meer dan één opdrachtgever, is elk van die
opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor het (de)
bedrag(en) dat (die) uit hoofde van die opdracht verschuldigd
is (zijn) c.q. wordt (worden), des de één betaald hebbend,
de ander(en) gekweten zal (zullen) zijn.
9.9 Vincent Leermiddelen behoudt zich het recht toe om
gedeeltelijke leveringen reeds te factureren. Deze facturen
zijn onderworpen aan de betalingstermijnen die gesteld zijn
in artikel 9.6.

10 Aansprakelijkheid
10.1 Vincent Leermiddelen staat, behoudens overmacht, borg
voor de juiste en zorgvuldige uitvoering van door haar aanvaarde
opdrachten en de nakoming van de verplichtingen
die de koopovereenkomst haar oplegt.
10.2 Indien en voor zover de koper van oordeel mocht zijn dat
Vincent Leermiddelen die verplichtingen niet dan wel onvoldoende
nakomt, zal hij Vincent Leermiddelen in staat stellen
tot correctie, echter slechts voor zover dat in redelijkheid
van Vincent Leermiddelen kan worden verlangd.
10.3 Als overmacht aan de zijde van Vincent Leermiddelen wordt
verstaan elke gebeurtenis waarop Vincent Leermiddelen
geen invloed kan noch heeft kunnen uitoefenen en ten aanzien
waarvan haar geen verwijt van onzorgvuldig handelen
kan worden gemaakt;
10.4 Slechts indien en voor zover een tekortkoming in de nakoming
door Vincent Leermiddelen aanwijsbaar berust op haar
opzet of grove nalatigheid van haar kant, dan wel berust op
opzet of grove nalatigheid van hen voor wier handelen
Vincent Leermiddelen verantwoordelijk is, zal Vincent
Leermiddelen tot schadevergoeding aan de koper kunnen
worden verplicht; de hoogte van een dergelijke schadevergoeding
zal evenwel te allen tijde beperkt zijn tot de helft
van de factuurwaarde van de opdracht welks uitvoering tot
de schadevergoedingsplicht heeft geleid, zulks evenwel met
een maximum van Euro 2.500,00.

11 Opschorting, ontbinding
11.1 Indien de koper weigert te voldoen aan een redelijk verzoek
van Vincent Leermiddelen tot het doen van een vooruitbetaling
als bedoeld in artikel 9.3 of het stellen van zekerheid
als bedoeld in artikel 9.4 dan wel indien van de koper
nog geen betaling werd ontvangen van (een) opeisbare vordering(
en) uit hoofde van een eerdere koopovereenkomst,
is Vincent Leermiddelen bevoegd de uitvoering van een
nieuwe koopovereenkomst gedurende een maand op te
schorten.
11.2 Indien na het verstrijken van de in het voorgaande artikel
genoemde periode terzake geen overeenstemming is
bereikt, zal de weigering om te voldoen van de eisen gesteld
bij artikel 9.3 en/of 9.4, dan wel het niet voldoen aan eerdere
betalingsverplichtingen, geacht worden te zijn een ontbindende
voorwaarde welke alsdan in werking treedt en als
gevolg waarvan de koopovereenkomst van rechtswege zal
zijn ontbonden.
11.3 Indien de koopovereenkomst met toepassing van het in het
voorgaande artikel bepaalde is ontbonden, rust op de koper
uit dien hoofde jegens Vincent Leermiddelen een schadevergoedingsverplichting;
de schade wordt gesteld op 10% van
de waarde van de opdracht met een minimum van Euro
350,00; de schade als hier bedoeld geldt, zonder dat ingebrekestelling
is vereist, als een onmiddellijke vordering.
11.4 Het bij deze paragraaf bepaalde staat niet in de weg aan de
bevoegdheid van zowel de koper als Vincent Leermiddelen
om van de voorzitter van de handelsrechtbank van
Antwerpen in kort geding een voorziening te verlangen.
11.5 Het bij deze voorwaarden bepaalde ten aanzien van levering
en betaling laat onverlet de bevoegdheid van Vincent
Leermiddelen tot het treffen van conservatoire maatregelen.
11.6 Op met Vincent Leermiddelen gesloten overeenkomsten is
uitsluitend het Belgisch recht van toepassing; als bevoegde
rechter wordt aangewezen de handelsrechtbank te
Antwerpen.

12 Slotbepalingen
12.1 Situaties of omstandigheden waarin bij het voorgaande niet
mocht zijn voorzien, zullen met inachtneming van ieders
gerechtvaardigde belangen door Vincent Leermiddelen en de
koper gezamenlijk, zo nodig bijgestaan door adviseurs, tot
een oplossing worden gebracht.

Antwerpen, 15.5.2002